ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนทุนการศึกษาตอนปลายของรัฐบาลคูเวต ประจำปี ค.ศ.2019 – 2020

****************************************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6 มีนาคม 2562