ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนหลักสูตร College of Technology Students และหลักสูตร Specialized Training College Students ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียน

หลักสูตร College of Technology Students และหลักสูตร Specialized Training College Students

ประจำปี 2562  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น  

ข้อปฏิบัติในวันสอบสัมภาษณ์

1. สถานที่สอบคือ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น (ชั้น 2) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

2. ผู้สอบควรมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที

3. ผู้สอบต้องนำบัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ (Admission Form)และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษามาด้วย

4. กรุณาแต่งกายสุภาพ

5. ผู้สอบไม่สามารถอยู่ภายในบริเวณของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ฯ ได้ระหว่างเวลา 12.00 น. – 12.45 น.

กรุณาส่งอีเมล์เพื่อยืนยันเข้าสอบสัมภาษณ์มาที่ japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp ภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ก่อนเวลา 12.00 น.

หมายเหตุ หากผู้สมัครท่านใดประสงค์จะไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ กรุณาแจ้งมายังสำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ฯ โดยเร็ว เพื่อที่จะดำเนินการเรียกผู้สมัครรายอื่นให้รับสิทธิ์แทนและคัดเลือกต่อไป ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

25 กรกฎาคม 2561