ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ ประจำปี 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น (18 ต.ค. 2562)

          ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ สำหรับครูไทยระดับประถมและมัธยมศึกษา ประจำปี 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น (2019 International Exchange Programme for Primary and Secondary School Teachers) ระหว่างวันที่ 2-8 ธันวาคม 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นั้น

          บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ของกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวน 9 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายชื่อปรากฏดังแนบ Click..

     ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกติดต่อเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายังกลุ่มความร่วมมือทวิภาคี สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่หมายเลข 02 628 5646 ต่อ 113 หรืออีเมล์ kanokwan.kpu@gmail.com โดยเร็วที่สุด

*************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
18 ตุลาคม 2562