ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ ประจำปี 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรับสมัครครู ผู้บริหาร/ผู้จัดการสถานศึกษา จากโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา จำนวน 13 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ สำหรับครูไทยระดับประถมและมัธยมศึกษา ประจำปี 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น (2018 International Exchange Programme for Primary and Secondary School Teachers) ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2561 ณ กรุงโตเกียว และจังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น และได้ปิดรับสมัครลงเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการของกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายชื่อปรากฏดังแนบ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกติดต่อเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายังกลุ่มความร่วมมือทวิภาคี สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่หมายเลข 02 628 5646 ต่อ 113 โดยเร็วที่สุด

***********************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
19 ตุลาคม 2561