ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (25 มิ.ย. 2561)