ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 ม.ค. 2562)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,263,500.00 (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายการตามเอกสารแนบ

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราอิเ

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน.pdf 01