บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๕ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ (2 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ