แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  • รายงานการประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ สป. ประจำปี 2563