นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

วันที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธี