ทุนรัฐบาลอินเดีย ภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan (27 พ.ค. 2562)

         รัฐบาลอินเดียได้เสนอทุนการศึกษาให้แก่รัฐบาลไทย ภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งสิ้น 38 ประเภทสาขา ในปี ค.ศ. 2019 – 2020 ณ สาธารณรัฐอินเดีย โดยแหล่งทุนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าเดินทางไป – กลับ ระหว่างประเทศ โดยผู้สนใจสามารถสมัครทุนได้ครั้งละ 1 หลักสูตร และต้นสังกัดสามารถเสนอผู้สมัครได้กว่า 1 หลักสูตร ๆ ละไม่เกิน 2 คน ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

         1. มีอายุระหว่าง 25 – 45 ปี

         2. ไม่เคยได้รับทุนรัฐบาลอินเดีย ภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan มาก่อน

         3. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษชุด DIFA TES หรือ TOEFL IELTS หรืออื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เทียบเท่าเกณฑ์วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของ Common European Framework of Reference (CEFR) อย่างน้อยระดับ B1 โดยผลการทดสอบดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่เข้ารับการทดสอบ

         ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตร และวิธีการสมัครที่ www.tica.thaigov.net หัวข้อทุนรัฐบาลอินเดีย ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือเสนอชื่อจากต้นสังกัด พร้อมนำส่งใบสมัครออนไลน์แบบพิมพ์ทุน 1 และใบตรวจโรค (Medical Report) ที่ได้รับการรับรองจากโรงพยาบาลที่รัฐบาลอินเดียกำหนด รวมทั้งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 2 ชุด ส่งให้กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนเริ่มหลักสูตร 3 เดือน

 

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

27 พฤษภาคม 2562