ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาลคูเวตประจำปี ค.ศ. 2019 – 2020

กระทรวงศึกษาธิการรัฐคูเวตได้ประกาศมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาลคูเวตประจำปี ค.ศ. 2019 – 2020 สาขาศาสนศึกษา ให้แก่นักเรียนไทย จำนวน 4 ทุน โดยทุนดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ บัตรโดยสารเครื่องบินไปศึกษา ณ รัฐคูเวต บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับระหว่างประเทศปีละ 1 ครั้ง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ การเรียน ตลอดจนค่าพาหนะระหว่างที่พักและสถานศึกษา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการสมัครรับทุนดังกล่าวได้ที่ www.bic.moe.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2281 0565 ต่อ 117 ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

– อายุ 13 – 15 ปี (โดยนับจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562)

– สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตร 6 ปี หรือ 8 ปี โดยมีประกาศนียบัตรรับรอง และมีผลการเรียนเฉลี่ยระดับประถมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50

– ต้องเคยเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาอารบิก หรือภาษาฝรั่งเศส เป็นเวลาอย่างน้อย 4 ปี

– ไม่มีประวัติอาชญากรรม โดยมีหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม

– มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้พิการ

– ต้องมีประวัติการเรียนต่อเนื่อง โดยไม่เคยถูกให้ออก

– ไม่เคยศึกษาในประเทศคูเวตมาก่อน

– ไม่เป็นนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศคูเวต

– มีสัญชาติไทย

 

                                                        

 

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7 กุมภาพันธ์ 2562