ที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว (25 ต.ค. 2560)

ที่ตั้ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว หมู่ที่ 3 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์ 037550242 โทรสาร 037550242 นายไสว สารีบท ศึกาาธิการจังหวัดสระแก้ว นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัด ติดต่อกลุ่มงาน อำนวยการ บริหารงานบุคคล นโยบายและแผน พัฒนาการศึกษา ลูกเสือฯ โทร. 037550242 ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ตรวจสอบภายใน นิเทศฯ โทร.037550241 รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โทร. 037550243