ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตสป.

13 ops 4 4-60

 

13 ops 4 4-60   13 ops 4 4-61