แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ติดต่อ/สอบถาม

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ติดต่อ/สอบถาม

กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค
Regional Educational Administration Promotion and Development Division

 

ที่อยู่                 : 319 อาคารเสมารักษ์ ชั้น 3 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

เวลาทำการ        : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.   | วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.  ปิดทำการวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อตามกลุ่มงาน

  • กลุ่มอำนวยการ โทรศัพท์ 02-280-2723 โทรสาร 02-280-0248
  • กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการบริหารการศึกษาในภูมิภาค โทรศัพท์ 02-281-8881 โทรสาร 02-281-8880
  • กลุ่มส่งเสริมการบริหารการศึกษาในภูมิภาค โทรศัพท์/โทรสาร 02-281-6306
  • กลุ่มสนับสนุนการบริหารการศึกษาในภูมิภาค โทรศัพท์/โทรสาร 02-280-5302
  • กลุ่มพัฒนาระบบบริหารการศึกษาในภูมิภาค โทรศัพท์ 02-281-8881 โทรสาร02-281-8880
  • กลุ่มบริหารจัดการด้านภัยพิบัติและภาวะวิกฤตทางการศึกษาในภูมิภาค โทรศัพท์/โทรสาร 02-280-2725
  • กลุ่มติดตามและประเมินผลการบริหารการศึกษาในภูมิภาคโทรศัพท์ 02-282-9639 โทรสาร 02-280-0248