ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย 2558

point60

 

point60

ที่มา : เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สป.
          สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ