ตัวชี้วัดสำคัญ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำตัวชี้วัดสำคัญ เพื่อใช้สำหรับการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค รวมทั้ง ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง