ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายและแต่งตั้งศึกษานิเทศก์ สำนักงานปลัด (เพิ่มเติม) (01 พ.ค. 2561)