ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ณ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

     เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ. 14 และศึกษานิเทศก์ สนง.ศธจ.ยโสธร ลงพื้นที่ตรวจราชการและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามบริบทในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 และ 14 ณ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยมี นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 นายนพพร ดีสมดู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก ผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครืีอข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองยาง อสม. คณะศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ในการนี้คณะทำงานได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อรับทราบสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน การดำเนินการจัดการเรียนการสอน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ผลที่ได้จากการวิจัยจะนำเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

     จากนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก ได้ให้คำแนะนำ และกำชับให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ปฏิบัติตนตามมาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของ นักเรียนและบุคลากรทุกคน