ตรวจราชการและติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า (ศูนย์เครือข่ายโนนเหมืองคําโมเดล) อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

     เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวหทัยรัตน์ สวนชำนิ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร นางสาวเขมรินทร์ วรัณภูวัตวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ดร.เกษม คำมุงคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายศรายุทธ วังคะฮาต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นางพรอารมณ์ กาฬมาตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า (ศูนย์เครือข่ายโนนเหมืองคําโมเดล) อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายณรงค์ โล่ห์คำ ดร.ประภาส ไชยมี นายสุริยะ ใจวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ดร. วิหาญ พละพร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางนีรนาท ห้วยทราย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองบ่า (ศูนย์เครือข่ายโนนเหมืองคําโมเดล) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ผู้บริหารหน่วยงานในท้องถิ่น ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินการ

     ศูนย์เครือข่ายโนนเหมืองคํา เปิดสอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียน 95 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 คน จัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์บํารุง โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า และโรงเรียนบ้านคําเม็ก ใช้สถานที่จัดตั้งที่โรงเรียนบ้านเหมืองบ่าเป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน เปิดสอนแบบให้ผู้เรียนมาเรียนที่โรงเรียน (On-Site) ตามปกติ และได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยโรงเรียนได้เตรียมหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้นักเรียนทุกคน มีการคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือ เว้นระยะห่าง ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากโรงเรียน ในการนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาได้เน้นย้ำให้มีการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่ประสบคือ ขาดงบประมาณในการพัฒนา/ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรการ สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร