ตรวจราชการและติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

     เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวหทัยรัตน์ สวนชำนิ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.11 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดยมี นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 นายสุพจน์ พละพร ผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ นายเริงณรงค์ ดวงดีแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 22 ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน

     โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ปัจจุบันมีนักเรียน 1,148 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 65 คน โรงเรียนผ่านการประเมินในระดับสีเขียว ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเปิดเรียนได้ จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเลขที่คี่ และกลุ่มเลขที่คู่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน (Onsite) และเรียนออนไลน์ (Online) โดยการเรียนออนไลน์ (Online) นักเรียนต้องเข้าเรียนพร้อมกันกับนักเรียนที่มาโรงเรียน (Onsite) ยกเว้นโครงการห้องเรียนพิเศษนักเรียนมาเรียนทุกคน ทั้งนี้ครูผู้สอนและนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ามาโรงเรียน ผ่านการคัดกรองประตูทางเข้าหน้าโรงเรียน วัดไข้ ล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เว้นระยะห่าง ทำความสะอาดหลังเลิกเรียน ทำสัญลักษณ์จุดเว้นระยะห่าง ลงชื่อเข้า – ออก โรงเรียนทุกครั้ง ภายใต้การเฝ้าระวังของโรงเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชน