ตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ว่าที่ ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 และศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยมี นางนันทนา สมงาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน พบว่า โรงเรียนชานุมานวิทยาคม เป็นสถานศึกษาขนาดกลาง เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการเรียนการสอนแบบให้ผู้เรียนมาเรียนที่โรงเรียน (On-Site) และใช้เทคโนโลยีร่วมออนไลน์
     ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้เน้นย้ำให้ทำความสะอาดรถ รับ-ส่ง นักเรียน ก่อนและหลังการให้บริการแต่ละรอบและให้เปิดหน้าต่างและประตูเพื่อถ่ายเทระบายอากาศภายในตัวรถ และทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ปัญหาที่พบคือ 1) สัญญาณอินเตอร์เน็ต และ WiFi ของ TOT ไม่มีความเสถียร 2) เด็กนักเรียนเป็นลมเนื่องจากต้องใส่หน้ากากผ้าและยังมีพลาสติกกั้นที่หน้าโต๊ะทำให้หายใจไม่สะดวก