ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และ รร.นากระแซงศึกษา อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในเขตตรวจราชการที่ 14 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายประมินทร์ สาระพันธ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายธฤติ ประสานสอน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี นายอุกฤษฏ์ รินทรามี ผอ.กศน.อำเภอเดชอุดม ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ ภาคีเครือข่าย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นายก อบต.เมืองเดช ปลัด อบต.เมืองเดช ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี และ กศน.อำเภอเดชอุดม ซึ่งพบว่า กศน.อำเภอเดชอุดม มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา เน้นจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็นและทำเป็น ส่งเสริมให้นักศึกษารักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง สามารถนำประสบการณ์การคิดไปพัฒนาตนเองด้านการเรียนและคิดแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในส่วนของประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอเดชอุดม ได้บูรณาการในกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ของการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย และมีผลงานที่โดดเด่นสามารถเป็นต้นแบบแก่หน่วยงานอื่น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีรายได้ สามารถดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระของบุตรหลาน โดยจัดกิจกรรม “สูงวัยใจยังเก๋า เรามีอาชีพ” ด้วยการส่งเสริมการเพาะกล้าต้นโกโก้เพื่อจำหน่าย ต้นกล้าละ 5 บาท ซึ่งนอกจากจะมีรายได้แล้ว ยังส่งผลให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักศึกษาคนพิการ โดยจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับนักศึกษาคนพิการที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล ส่งผลให้นักศึกษาคนพิการ รู้คุณค่าของตัวเองมีทักษะการดำรงชีวิตตลอดจนสามารถประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเองได้เต็มศักยภาพบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     จากนั้น เวลา 13.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะได้ตรวจราชการ ณ โรงเรียนนากระแซงศึกษา อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสมชัย สังฆะสี รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนากระแซงศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขต ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนองค์กรศาสนา ผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งพบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างครบถ้วน มีการจัดทำหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมดนตรีสร้างสรรค์ เติมฝันสู่ความสำเร็จ เป็นการส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านดนตรีให้ผู้เรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างครบถ้วน ปัญหาที่พบคือ สัญญาณอินเตอร์เน็ตของ TOT มีปัญหาความไม่เสถียรมาก เห็นควรให้ต้นสังกัดจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ Internet โดยให้โรงเรียนดำเนินการคัดเลือกผู้ให้บริการเอง