ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร และโรงเรียนดงมอนวิทยาคม

     เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวหทัยรัตน์ สวนชำนิ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายวัชระ อันโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 11 และว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีพิเศษตามนโยบายของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 ที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน และให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) และไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อพบปะ ชี้แจง ทำความเข้าใจ และรับทราบความพร้อมด้านอุปกรณ์และสถานที่เรียนกับผู้ปกครอง และนักเรียนในการเรียนรู้ทางไกลผ่าน TV (On-Air) และการสอนแบบออนไลน์ (Online) ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และโรงเรียนดงมอนวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดยมี ดร.มารุต อุปนิสากร ผอ. สพป.มุกดาหาร นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร รอง ผอ.สพม.เขต 22 ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ให้การต้อนรับและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พบว่า สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนทางไกลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้นสังกัด ครูดูแลเอาใจใส่โดยไปเยี่ยมบ้าน พบปะนักเรียนและผู้ปกครอง นำใบงานไปให้และให้คำปรึกษาแนะนำในการเรียนรู้ทางไกล ตามความพร้อมของนักเรียนแต่ละบุคคล ทั้งที่มีความพร้อมมาก พร้อมปานกลาง และพร้อมน้อย สัปดาห์ละครั้ง หากนักเรียนพบปัญหาหรือไม่เข้าใจสามารถสอบถามครูได้ตลอดเวลาทางกลุ่ม line พ่อ แม่ ผู้ปกครองให้ความสนใจในสื่อการเรียนรู้ DLTV ที่สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ และในเวลาที่สะดวก นักเรียนเรียนรู้ในรายวิชาตามเวลาที่ครูกำหนด หากตามไม่ทันสามารถทบทวนและดูย้อนหลังได้ โดยส่วนมากอยากไปเรียนที่โรงเรียนมากกว่า และอยากให้เปิดเทอมเร็วๆ

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร

โรงเรียนดงมอนวิทยาคม