ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 12 มิถุนายน 2563

     เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ. 14 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจและติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน

     ช่วงเช้า เวลา 09.00 น. ตรวจและติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมี ดร.วิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 และนายสมยศ ภูสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ และผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ได้สร้างความเข้าใจและความตระหนักให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และดำเนินการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้นสังกัดกำหนดโดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน โดยได้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งแบบ On-site Online และ On-Air โดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาและความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรของโรงเรียนเป็นสำคัญ ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จากการประเมิน รร. มีความพร้อมที่จะเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 1 ก.ค. 2563 จากนั้นได้ไปเยี่ยมบ้านพบปะ ชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียน จำนวน 2 หลัง พบว่า ผู้ปกครองมีการรับรู้ เข้าใจ ดูแลเอาใจใส่ดูแลเรื่องใบงาน กำหนดเวลาในการเรียนและเล่น การเรียนสดบางครั้งมีปัญหาเรื่องสัญญาณบ้าง ทำให้เด็กเบื่อเรียนสด จึงต้องเรียนย้อนหลังตามรายวิชา

     ช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. ตรวจและติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมี นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผู้อำนวยการ สพม.เขต 28 นายสุพจน์ ไชยกุฉิน ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง นายแพทย์พัฒนศักดิ์ ทั่งนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตพระวิหาร นายภูมิภัทร มาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้แก่นักเรียนผ่านช่องทางตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ 1) ระยะเตรียมความพร้อม ได้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้บริหารและคณะครู มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน และขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชัน (ON LINE) มีการสำรวจความพร้อมด้านอุปกรณ์ และความพร้อมในการเรียนทางไกล ซึ่งมีนักเรียนที่ไม่พร้อมคิดเป็นร้อยละ 12.70 เนื่องจาก ไม่มีการสมัครใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต กล่องทีวีรุ่นเก่า ไม่สามารถดูช่องการเรียนรู้ได้ โต๊ะเก้าอีไม่เหมาะสมกับการเรียน ไม่มีสมาร์ทโฟน มีผู้เรียนหลายคนไม่สามารถดูทีวีพร้อมกันได้ ผู้ปกครองไม่เข้าใจการจัดการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งครูได้ลงพื้นที่พบปะนักเรียนและช่วยให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา 2) ทดลองจัดการเรียนการสอน โดยครูที่ปรึกษาได้ติดตามการเข้าเรียนของนักเรียนผ่านช่องต่าง ๆ เช่น กลุ่มไลน์ห้องเรียน กลุ่ม Facebook ครูออกเยี่ยมบ้าน แจกหนังสือเรียน เอกสารใบความรู้ ใบงาน ติดตามการเข้าเรียนของนักเรียนสัปดาห์ละครั้ง 3) การเตรียมการก่อนเปิดเรียน (On site) โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมโดยใช้รูปแบบ S-PDCA มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร จัดเตรียมห้องเรียน ห้องละ 25 คน จ้างครูอัตราจ้างเพิ่มเพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนคาบสอนที่เพิ่มขึ้น กำหนดมาตรการในการดูแลนักเรียนทั้งภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขกำหนด จากการประเมิน รร. มีความพร้อมที่จะเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 1 ก.ค. 2563 จากนั้นได้ไปเยี่ยมบ้านพบปะ ชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียน จำนวน 2 หลัง พบว่า ผู้ปกครองมีการรับรู้ เข้าใจ ดูแลเอาใจใส่ในการเรียนทางไกล นักเรียนเรียนสดจาก DLTV ไม่ทัน เนื่องจากสอนเร็ว ต้องเรียนย้อนหลังทาง YouTube นักเรียนชั้นเดียวกันมารับชมกับเพื่อนที่อยู่ใกล้กัน เนื่องจากมีปัญหาการรับสัญญาณอินเทอร์เน็ต