ตรวจติดตามการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และติดตามงานในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับการตรวจราชการจาก ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และนายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตรวจติดตามการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และติดตามงานในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4 ณ ที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!