ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจราชการและติดตามผลการจัดการศึกษา กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุรินทร์  แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14และรับฟังรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  อ.ยางชุมน้อย  จ.ศรีสะเกษโดยมีศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ครูและบุคลากรโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม เข้าร่วมประชุม  ในการนี้ นางวัชรกาญจน์  คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้กล่าวต้อนรับและรายงานผลการจัดการศึกษาในภาพรวมของจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาแต่ละสังกัดร่วมรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ ในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

เวลา 13.30 น. ดร.สุรินทร์  แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางวัชรกาญจน์ คงพูล  ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14   ได้ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  อ.ยางชุมน้อย  จ.ศรีสะเกษ โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ร่วมต้อนรับ นายสุพร ธีรโรจน์ชาลี  นายอำเภอยางชุมน้อย กล่าวต้อนรับ นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน และรับชม VTR สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ทักษะอาชีพที่ศูนย์การเรียนรู้ YCP Park Center ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสวนพฤกษศาสตร์และศูนย์แนะแนว พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของสถานศึกษา ในการนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น