ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (บุคลากรทางการลูกเสือ) ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 908

          เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (บุคลากรทางการลูกเสือ) ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 908 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.สัมนาการณ์ บุญเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กล่าวรายงาน

          การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (บุคลากรทางการลูกเสือ) ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตร
พัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส. ศธ ) รุ่นที่ 11 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกิจการลูกเสือ
ในมุมกว้าง พัฒนากระบวนทัศน์และทักษะของผู้นำที่มีระเบียบวินัยจากกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกเสือ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บริหารหน่วยงาน
ของกระทรวงศึกษาธิการและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 87 คน