ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการโรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน สังกัด สพป.ตาก เขต 1

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 และกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และคณะบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 โดยมี นายธนาวัฒน์ คำราช ศึกษาธิการจังหวัดตาก และผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ร่วมลงพื้นที่ ณ โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ในการนี้ นายวินัย เมฆหมอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 พร้อมคณะบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น และคณะครู-นักเรียน ให้การต้อนรับ


โดยมีนายอดุลย์ พิมพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนรู้ที่เน้นด้านวิชาการ (อ่านออก เขียนได้) ส่งเสริมคุณธรรม (ด้วยกระบวนการลูกเสือ) และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง นอกจากนี้ได้ส่งเสริมทักษะอาชีพด้วยการนำใบลานที่เป็นวัสดุของชุมชน มาเป็นกิจกรรมของนักเรียน “กิจกรรมใบลานสานฝัน”
โดยนักเรียนทุกระดับชั้นได้ฝึกกิจกรรมใบลานตั้งแต่เริ่มถักใบลานจนถึงผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น โคมไฟทุเรียน เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมผลิตน้ำยาเอนกประสงค์จากสารสกัดชีวภาพมะกรูดและจุลินทรีย์ กิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่ออาหารกลางวัน มีนวัตกรรมตาราง 9 ช่อง เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพของนักเรียนให้มีสุขภาพแข็งแรง สำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด


ในโอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แนะนำให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่เพื่อรองรับกับสภาพสังคมปัจจุบัน โดยนักเรียนต้องเรียนได้ทุกคน ทุกที่ และทุกเวลา (Any one /Any where/Any time) และสอนให้เด็กเรียนรู้เพิ่มเติมจากที่ครูสอน