ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 และกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขตตรวจราชการที่ 17 พื้นที่จังหวัดตาก

 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก โดยมี นายธนาวัฒน์ คำราช ศึกษาธิการจังหวัดตาก ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาสังกัด สพป. สพม. อศจ. กศน. สช. ศูนย์การศึกษาพิเศษ พร้อมบุคลากร ศธจ.ตาก
ร่วมให้ข้อมูล และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

จากนั้น เวลา 13.30 น. ลงพื้นที่ตรวจราชการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยมี นายธนาวัฒน์ คำราช ศึกษาธิการจังหวัดตาก ดร.เต็มจิต จันทคา รองศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ และติดตามประเมินผล ศธจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่ ในการนี้ นายอดิธร สังฆจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รายงานผลการดำเนินงาน พบว่า วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีตาก จัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษา เรียนฟรี อยู่ฟรี กินฟรี และมีรายได้ระหว่างเรียน กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็กชายขอบบนพื้นที่สูงหลากหลายชาติพันธุ์ เปิดสอนระดับ ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิตต่อเนื่อง สาขาวิชาการผลิตสัตว์ จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลัก “การเกษตรสำเร็จด้วยการพาณิชย์ ” เน้นให้ฝึกปฏิบัติมากกว่าเรียนทฤษฎี จบแล้วมีอาชีพสามารถเป็นผู้ประกอบการเองได้ พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ของนักศึกษาที่นำมาจำหน่าย เยี่ยมชมงานฟาร์ม ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ต่างๆ ทางวิชาเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร และสัตวศาสตร์ ซึ่งขณะนี้ทางวิทยาลัยได้ทำการศึกษาและผลิตพันธุ์ “โคพันธุ์ตาก” ที่มีลักษณะโดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดตาก จำหน่ายเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ในโอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยให้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเกษตร ฝึกการคิดนอกกรอบเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่โดยพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

สำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการที่จังหวัดตาก กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยปรับให้เข้ากับบริบทของตนเอง