ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ และกรณีพิเศษ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 นายชุมศักดิ์ ชุมนุม รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ และกรณีพิเศษ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมี นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นางสุพร สามัตถิยะ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ดร.อัษกร ตัณฑกูล ผู้อำนวยการโรงเรียจนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ผู้บริหารโรงเรียน ในสหวิทยาเขตขุขันธ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ ร่วมต้อนรับ โดยมี นายสุวรรณ เนตรเนติกุล ปลัดอาวุโส อำเภอขุขันธ์ กล่าวต้อนรับ ดร.อภิชา ระยับศรี ประธานกรรมการสถานศึกษา กล่าวสรุป และขอบคุณคณะตรวจราชการ

ในการนี้ ดร. สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมห้องสมุด สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และชมการสาธิตไหว้ครูทักษะมวยไทย ชมนิทรรศการแสดงผลงานของครูและนักเรียนโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์และสถานศึกษาในสังกัด สพป. และสพม.ในพื้นที่ จากนั้นได้รับชม VTR สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการทั้ง 5 ด้าน และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการจัดเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น