ดร.สุรินทร์ แก้วมณีเป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นโยบายโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาร่างรายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพความพร้อมและเงื่อนไขแห่งความสำเร็จของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่มีต่อการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร และทาง Zoom ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะทำงานฯ จำนวน 30 คน โดยผู้รับผิดชอบ บทที่ 1 – 3 ได้นำเสนอโครงร่างการวิจัย และคณะทำงานได้ร่วมกันให้ข้อสังเกตเพื่อปรับปรุงรายงานการวิจัย และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล จากนั้นผู้รับผิดชอบในแต่ละบทได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของคณะทำงานและนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง และจะได้ปรับปรุงแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
ในการนี้ ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดแผนการดำเนินงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล สรุป อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ และนำมาพิจารณาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 โดยมีกำหนดการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กันยายน 2564 เพื่อนำเสนอผลการวิจัยต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทราบและเป็นข้อมูลในเชิงนโยบายต่อไป