ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผอ.ศปบ.จชต. เปิดมหกรรมวิชาการ “สานฝัน สู่ความเป็นเลิศ” ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนศานติธรรม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนศานติธรรม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดมหกรรมวิชาการ “สานฝัน สู่ความเป็นเลิศ”โดยมี ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วม จำนวนกว่า 1,000 คน ภายในงานแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมภาคเวที กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และกิจกรรมภาคสนาม

     ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี กล่าวว่า ขอขอบคุณทางโรงเรียนศานติธรรม ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาในทุกระดับ ซึ่งการจัดงานวิชาการในครั้งนี้ นับว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งใช้หลักการพัฒนานักเรียนแบบองค์รวม เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ ตามหลักสูตร คือ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดี มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม สามารถปฏิบัติงานจนประสบความสำเร็จ รวมทั้งสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต มีความรู้ มีทักษะในการคิดรวบยอด สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง สนใจใฝ่รู้และพัฒนาตนเอง มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหว

นอกจากนี้ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี ได้เข้าเยี่ยมชมบูทภายในงานที่จัดขึ้น โดยกลุ่มสาระ ต่าง ๆ ประกอบด้วย กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยี กลุ่มสาระศิลปะ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระปฐมวัย และกลุ่มสาระศาสนา อีกด้วย

ข่าว : ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดภาคใต้