ฐานข้อมูลสำคัญสำคัญตามยุทธศาสตร์/ภารกิจหลักของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลสำคัญของสำนักตามยุทธศาสตร์/ภารกิจหลักของหน่วยงาน บนเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th หัวข้อ “ฐานข้อมูล” ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูล/ข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงาน จึงประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ทราบและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลดังกล่าวต่อไป

*****************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
27 กันยายน 2561