จ้างทำใบประกาศเกียรติคุณบัตรแผ่นทองคำรีด จำนวน 256 อัน (02 ต.ค. 2560)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  จ้างทำใบประกาศเกียรติคุณบัตรแผ่นทองคำรีด จำนวน 256 อัน

   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กลุ่มบริหารงานกลาง สอ.สป.

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 376,320 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)   1 กันยายน 2560           

    เป็นเงิน 376,320 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ราคาต่อหน่อย 1,470 บาท

4.  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

     1.) ตามบันทึกข้อความกลุ่มบริหารงานกลาง สอ.สป. ที่ ศธ 0201.3/1601  ลงวันที่ 1 กันยายน 2560 

         เรื่อง ขออนุมัติเงินค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร

         สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

      2)  ร้านเอสพีเอ็น คอร์ป โดยนางสาวนันทา วิวัฒน์พัฒนากุล

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

      1)   กลุ่มบริหารงานกลาง สอ.สป.