(จังหวัดเลย) การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ระยะที่ 2 จังหวัดเลย


วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นเลขานุการ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา ภาคีเครือข่ายรวม 14 หน่วยงาน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานระยะที่ 1 การติดตามผู้เรียนในระยะที่ 2 รวมถึงการหาแนวทางช่วยเหลือ ป้องกัน และการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน “พาน้องกลับมาเรียน” ในภาพรวมของจังหวัดเลย