จังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน “รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี” ครั้งที่ 5 ปี 2566

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ  ชื่นตา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566  จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 5/2565   โดยมี นางสาวอรวรรณ คำมาก  รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  ดังนี้

  1. ให้เสนอชื่อผู้แทนครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดกาญจนบุรี  จำนวน  2 ราย  1. นายไพศาล สงสำเภา ครูโรงเรียนบ้านบ้องตี้ สพป. กาญจนบุรี เขต 3   2. นางสาวดารณี ป้อมสกุล ครู โรงเรียนบ้านท่าแย้  สพป.กาญจนบุรี เขต 1   

  2. ให้มอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ “กาญจนคุณูปการ” ครูผู้มีคุณูปการต่อวงการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ราย 1.นายอำนาจ ทัดสวน   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเสลา สพป.กาญจนบุรี เขต 1  นายประเวศ สมประสงค์   ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา