คำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1073/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทน (28 พ.ค. 2561)