คำสั่ง สป.ที่ 920/2560 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (06 ก.ย. 2560)