คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายประเสริฐ บุญเรือง ปฏิบัติราชการแทน (3 ก.ค. 2561)