คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1016/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปฎิบัติราชการแทน (5 มิ.ย. 2563)