คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้อำนวยการองค์การค้า ของสำนักงานคณะกรรมกมรส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา