คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป.1437/2561 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ (29 ต.ค. 61)