คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1228/2562 เรื่องมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (9 ม.ค. 2563)