คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร.281/2563 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน (14 เม.ย. 2563)