คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 1065/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง (MCIO) ประจำกระทรวงศึกษาธิการ (11 ม.ค. 2564)

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง