คัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน ๗ ราย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป