‘อรรถพล’ เปิดอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่น 5 (รอบ 1) หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี

นครปฐม 17 มกราคม 2566 – นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 5 (รอบที่ 1) พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี” โดยนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงาน และเป็นวิทยากร ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) อ.สามพราน

นายอรรถพล สังขวาสี ปลัด ศธ. กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอชื่นชมข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในการเข้าสู่การเป็น “คนของพระราชา คนทำงานเพื่อประชาชน” ทุกคนจึงต้องรู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง รวมถึงต้องมีการเชื่อมโยงการทำงานกับภาคสังคม และต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อตอบโจทย์การทำงานและร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของ ศธ.ต่อไป

การปฏิบัติราชการในหน้าที่ตามตำแหน่งของแต่ละบุคคล จะต้องมีความอดทนต่อแรงกดดันและแรงเสียดทานต่าง ๆ รอบตัว เพื่อนำมาเป็นประสบการณ์ในการขับเคลื่อน ผลักดัน พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการและประสบความสำเร็จก้าวหน้าในตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป ตามความมุ่งมั่นและความคาดหวังของประชาชน

“ขอฝากคุณธรรม หรือหลักธรรมที่ใช้ในการทำงาน ได้แก่ พรหมวิหาร 4 : เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา และการใช้ อิทธิบาท 4 ในการทำงาน ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา”

ปลัด ศธ.กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันประเทศต้องการ “พลังความคิด” ของข้าราชการรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ ในการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของประชาชน ที่มีจำนวนกว่า 3 แสนคน ซึ่งเกิดจากปัญหาทางเศรษฐกิจในครัวเรือน เด็กต้องย้ายตามผู้ปกครองไปที่ต่าง ๆ เพื่อประกอบอาชีพหารายได้ จึงทำให้ไม่สามารถอยู่ในระบบการศึกษาได้ รวมถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ซึ่งขณะนี้ไทยมีประชากรกว่า 12% เป็นผู้สูงอายุ สิ่งสำคัญจึงต้องวางแผนรับมืออย่างเป็นระบบ โดย ศธ.จะเสนอหลักการ “ผู้สูงวัยต้องมีคุณค่า” ด้วยการขับเคลื่อน อส.ศธ. หรือ “อาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ” เพื่อให้ข้าราชการบำนาญของกระทรวงศึกษาธิการร่วมทำจิตอาสา ช่วยแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของประชาชน ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาของประเทศประการหนึ่ง

นอกจากนี้ ปัญหาของภาคอุตสาหกรรม แรงงาน 48% มีระบบสวัสดิการ และอีก 52% ยังไม่มีระบบสวัสดิการ ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานที่ต้องได้รับการพัฒนาทักษะ ซึ่งในกลุ่มนี้จะเป็นแรงงานในช่วงวัย 15-24 ปี และผู้สูงวัย ศธ.จะต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อแก้ปัญหานี้ต่อไป

อีกประเด็นสำคัญที่ฝากข้าราชการบรรจุใหม่ คือ การบูรณาการการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา ให้กับผู้เรียน เพื่อการเป็นคนที่สมบูรณ์ การผลิตคนจะต้องมี “พิมพ์เขียวของการสร้างคน” ต้องมีหลักคิดตามความแตกต่างของบุคคล การออกแบบบุคคล เพื่อให้ทันต่อโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อย่างผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อนและคลุมเครือ (VUCA World) สู่การปรับตัวในโลกแห่งความเปราะบาง ไม่คงทนถาวรแตกหักง่าย ด้วยการ Disrupt ได้ตลอดเวลา (BANI World) ขอให้ข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ และขอฝากความหวังของประเทศไว้ในมือทุกคนต่อไป

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัด ศธ. กล่าวถึงการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม และพัฒนาเครือข่ายในการทำงาน รวมถึงเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตรงที่จะสามารถเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และพัฒนาเครือข่ายในการทำงาน การสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผ่านกิจกรรมที่สำคัญ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริง

ภายหลังพิธีเปิด นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Mindset ข้าราชการใหม่”

โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 5 จัดขึ้นในรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน (Online และ Onsite) มีข้าราชการบรรจุใหม่รวมทั้งสิ้น 377 คน โดยการอบรมในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม ที่ผ่านมา และการอบรมสัมมนาร่วมกัน Onsite จำนวน 3 วัน ณ สถาบัน พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยการอบรมออกเป็น 4 รอบ ดังนี้

  • รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2566 จำนวน 99 คน
  • รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2566 จำนวน 99 คน
  • รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566 จำนวน 100 คน
  • รอบที่ 4 ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2566 จำนวน 79 คน

โดยข้าราชการบรรจุใหม่ที่เข้ารับการอบรม จำแนกเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) จากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

  • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนกลาง / สำนักงานศึกษาธิการภาค / สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด) จำนวน 299 คน
  • สำนักงาน กศน. จำนวน 50 คน
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน 13 คน
  • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จำนวน 9 คน
  • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จำนวน 6 คน

เจษฎา วณิชชากร / ข่าว
อานนท์ วิชานนท์ / ภาพ