ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “Systainability Asia Training Programme on Localizing Integrated Action on the Sustainable Development Goals” (25 มิ.ย. 2562)

ด้วย Systainability Asia ประเทศไทย ร่วมกับ Adhhyeta International สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และ Institute of Professional Training & Management (IPTM) สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ จะจัดโครงการฝึกอบรม “Systainability Asia Training Programme on Localizing Integrated Action on the Sustainable Development Goals” หัวข้อ “SDG 13 Climate Action” ระหว่างวันที่ 26 – 29 สิงหาคม 2562 ณ Hotel Queens Park เมือง Pokhara สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมซึ่งประกอบด้วย บุคลากรภาครัฐ ภาคประชาสังคม องค์กรเอกชน องค์กรระหว่างประเทศที่ทำงานเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านการพัฒนา รวมถึงนักวิชาการ อาจารย์และนักศึกษาที่สนใจในเรื่องของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการออกแบบวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และกรอบเป้าหมาย SDGs ปี ค.ศ. 2030 แสวงหาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยง ประสาน และแลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่างเป้าหมายและเป้าประสงค์ SDGs ประยุกต์ใช้เครื่องมือและวิธีการวางแผนปฏิบัติการ ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย รวมทั้งดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมด้าน SDGs 

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ จึงขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ฯ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (จำกัดจำนวนที่นั่ง) โดยสามารถศึกษารายละเอียดโครงการ ฯ อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร กรอกแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการ ฯ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสาร “Concept Note” และ “Logistic Information Note” ทั้งนี้ หากประสงค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ Systainability Asia ประเทศไทย โทร. +66 (0) 53 126 558 หรืออีเมล์ info@systainabilityasia.com 

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
24 มิถุนายน 2562