ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “เพิ่มพูนความรู้เจ้าหน้าที่พัสดุ” ( 8 ต.ค. 2563)