ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม International Fatih Project Educational Technologies Summit

ด้วย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์การประชุม International Fatih Project Educational Technologies Summit ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี โดยการประชุมดังกล่าวเป็นเวทีสำหรับให้นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา และผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีจากทั้งในประเทศและต่างประเทศได้พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนทฤษฎีและข้อมูลด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์

ทั้งนี้ ฝ่ายตุรกีจะรับผิดชอบค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ารถรับ – ส่ง และค่าบัตรโดยสารเครื่องบินให้กับผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอรายงานจาก Scientific Board (กำหนดส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561) โดยผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ fatihprojesietz.meb.gov.tr หรือ fatihprojesietz@meb.gov.tr รายละเอียดตามเอกสารแนบ Click..

****************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
10 สิงหาคม 2561